Pravidelné školení 7 hodin  

Autobaro s.r.o.
Mariánská 475
40747 Varnsdorf


Tel:+420 412 371 848
Mobil:  +420 775 650 612

autobaro@autobaro.com

Web kompatibilní:
Google Chrome  Firefox Opera Safari


©2012 Web bez starostí


Informace

Dne 1.4.2008 vstoupil v platnost zákon 374/2008 Sb., kterým se upravují podmínky pro získání a zdokonalování odborné způsobilosti k řízení motorových vozidel, určených pro nákladní nebo osobní přepravu. Tento zákon ukládá řidičům motorových vozidel, k jejichž řízení je potřeba řidičského oprávnění C1, C, D1 a D, povinnost být držiteli průkazu odborné způsobilosti. Tento zákon uvádí do praxe ustanovení směrnice Evropského parlamentu a Rady 2003/59/ES.

Školení odborné způsobilosti je povinen se účastnit řidič, který je občanem členského státu Evropské unie a má na území České republiky trvalý pobyt je občanem členského státu Evropské unie a má na území České republiky přechodný pobyt, který trvá alespoň 185 dnů v kalendářním roce je občanem jiného než členského státu Evropské unie a vykonává závislou práci pro zaměstnavatele usazeného na území České republiky nebo na území České republiky podniká. 

Školení musí každý držitel řidičského oprávnění C1, C1+E, C, C+E a D1, D1+E, D, D+E a držitel profesní způsobilosti absolvovat dle Zákona č.247/2000 Sb. každý rok, vždy před datem vydání průkazu ŘO, jehož je držitelem

Platnost profesní způsobilosti je 5 let. Za tuto dobu musí držitel profesní způsobilosti absolvovat celkem 35 hodin školení

Učební osnova pravidelného školení navazuje na učební osnovu vstupního školení, která je doplněna o aktuální témata.

 

Doklad o absolvování kurzu

Účastník školení se musí na místě v den školení prokázat platným řidičským průkazem. Bez tohoto dokladu mu nebude vydáno potvrzení o absolvování kurzu.

Po ukončení školení Vám bude potvrzena účast na školení. 

S sebou si přineste doklad o absolvování pravidelného školení z loňského roku. Toto potvrzení budete muset předložit na Obci s rozšířenou působností, až po pěti letech budete žádat o nový průkaz profesní způsobilosti řidiče.

Pravidelné školení je pouze teoretické, probíhá formou výuky a na konci není vyžadována zkouška

 

Program pravidelného školení

·         úvod

·         seznámení z novými pravidly školení řidičů podle zák.247/2000Sb.

·         evidence účastníků

·         pravidla silničního provozu, výklad a použití v praxi, Zák.361/2000Sb.

·         bodový systém, sazebník pokut, odnětí řidičského oprávnění a jeho znovu získání

·         dopravní předpisy jiných států: Německo, Rakousko, povinnosti dopravce a řidiče v                         Německu, BAG, přestupky v silničním provozu, pokuty

·         teorie zásad bezpečné jízdy, vnímání vozidla a provozu, reakční doba řidiče, rozdíly                         v ovládání prázdného a naloženého vozidla, životospráva, stres, únava, zdravotní způsobilost

·         defenzivní přístup k řízení motorových vozidel, nejčastější příčiny a následky dopravních                 nehod, rozbor nehodového děje, statistika dopravních nehod

·         technika současných motorových vozidel, turbomotory, konstrukce, výhody, startování,                   odstavení systémy pro snadné řazení, ABS, ASR, a jiné odlehčovací brzdové systémy a jejich             použití

·         vliv pneumatik na bezpečnost, kontrola pneumatik součinitel tření, hloubka dezénu, šířka a             výška pneu

·         vliv huštění, stylu jízdy a hmotnosti na životnost a bezpečnost

·         druhy pneumatik a údaje na pneumatice

·         výměna kola, rezervní kola, sněhové řetězy

·         převzetí nákladu, naložení, upevnění a předání, uložení a upevnění nákladu, přeprava                     potravin

·         základní znalosti s manipulací nebezpečného zboží, hlavní druhy nebezpečí.

·         co dělat v případě nehody (první pomoc, bezpečnost silničního provozu, základní znalosti o             používání ochranných prostředků)

·         označování bezpečnostními značkami a další způsoby signalizace nebezpečí

·         tuzemská a mezinárodní doprava, Nařízení 561, 3821, AETR

·         mechanický tachograf a jeho ovládání

·         digitální tachograf a jeho ovládání

·         doklady v silniční dopravě, dokladování odborné a zdravotní Způsobilosti

·         nezpůsobilost vozidla k provozu

·         ekonomika provozu v návaznosti na oblasti uvedené v 3., 6.

·         vliv stylu jízdy na spotřebu paliva

·         životnost pneumatik

·         vliv huštění pneumatik na spotřebu paliva

·         kontrola evidence přítomných řidičů, podpis do TK, výdej potvrzení o školení


Autobaro s.r.o. | Mariánská 475 | 40747 Varnsdorf
Tel: +420 412 371 848
Mobil: +420 775 650 612